ประกาศ ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

11282065_904902832908306_152037748_n

ประกาศ

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2558   เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ให้บริการในการรับชำระเงิน (เพิ่มเติม) จากผู้กู้ยืมเงินกองทุน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้กู้ยืมในการชำระหนี้คืนกองทุน ทั้งนี้        ผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระสามารถนำใบ

แบ่งปันข่าวสาร

  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

  885

  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

  แบ่งปันข่าวสาร

   เข้าร่วมงานวิชาการ

   1113

   การนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

   เข้าร่วมงานวิชาการ

   แบ่งปันข่าวสาร