การแข่งขันกีฬาสี ภายในสถาบันรัชต์ภาคย์

HOM

    สนามกีฬาภายในสถาบันรัชต์ภาคย์   

                            ฝ่ายกีฬา โดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ หัวหน้าฝ่ายกีฬา เรียนเชิญชาวสถาบันรัชต์ภาคย์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(สี)ภายในสถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ ๑๘ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยการสนับสนุนงบประมาณและการ

แบ่งปันข่าวสาร

  ภาพข่าวเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๒ นนทรีเกมส์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ โดยฝ่ายกีฬา

  IMG_3150

           ภาพข่าวเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๒ นนทรีเกมส์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ โดยฝ่ายกีฬา

  ฝ่ายกีฬา โดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ หัวหน้าฝ่ายกีฬา ทำหน้าที่หัวหน้าคณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน สังกัดสายงานสำนักบริหารกิจการนักศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภายในคือฝ่ายการเงิน โดย คุณธันยนันท์  โภคาพัฒนเสถียร เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และหน่วยงานเครือข่ายภายนอกคืออาคารรัชต์ภาคย์ โดย คุณนิตยา  อุ่นเรือน ซึ่งเป็นศิษย์เก่า รุ่น ๒ สถาบันรัชต์ภาคย์ คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการทั่วไป จบปีการศึกษา ๒๕๔๒ (2542) ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ทีม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๒ นนทรีเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๓๐ น.  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๒ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๕ ถีง๒๔ มกราคม ๒๕๕๘

  แบ่งปันข่าวสาร

   9 มกราคม 2558 สถาบันรัชต์ภาคย์ จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2556

   PIC0012-20150110-151924

   สถาบันรัชต์ภาคย์ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

   แบ่งปันข่าวสาร