ฝ่ายกีฬาเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์สังคมชุมชนสัมพันธ์

aaaaaa

      ฝ่ายกีฬาเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์สังคมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ ๓ กีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ๓ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

          สถาบันรัชตต์ภาคย์โดยอธิการบดี ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารอาจารย์วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์ ให้งบประมาณและส่งเสริมสนับสนุนกีฬา ซึ่งฝ่ายกีฬาโดยอาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติ หัวหน้าฝ่ายกีฬาจัดทำโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์สังคมชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓ “กีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ” ระหว่างวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึง วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๒๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัลเป็นที่ระลึก ถ้วยกีฬามอบให้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลหรือตามแต่หน่วยงานเห็นเป็นการสมควร ทำการแข่งขันตามกำหนดการดังนี้

ชนิดกีฬาเปตอง

วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘  ประเภทหญิงคู่

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘  ประเภทชายคู่

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘  ประเภทคู่ผสม

วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘  ประเภททีมผสม ๓ คน

ขอขอบคุณนายพันธวัช  ชีพนุรัตน์ เจ้าหน้าที่คนสวนช่วยประสานงานกับชุมชนและเป็นนักกีฬา นายระพีพัฒน์  บุญกำจัด เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาทำการออกแบบข่าวประกาศขึ้นเว็บไซด์และนำข้อมูลขึ้นเว็บไซด์ นางธันยนันท์  โภคาพัฒนเสถียร เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินอำนวยการด้านงบประมาณ ช่วยประสานนักกีฬาและเป็นนักกีฬา  นายสมบูรณ์  จันทร์ชัย รองประธานชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ถนนรามคำแหง ๓๙ เทพลีลาซอย ๓ ประสานงานนักกีฬาชุมชนเข้าร่วมโครงการ ขอบคุณประธานชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

ขอเชิญชาวสถาบันรัชต์ภาคย์ สังคม ชุมชนเข้าร่วม ชม เชียร์ เป็นเกียรติ บำรุงขวัญและกำลังใจ ตามวันและเวลาที่แจ้งมาพร้อมนี้

ผู้ให้ข้อมูล อาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ หัวหน้าฝ่ายกีฬา สำนักบริหารกิจการนักศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ ฝ่ายจัดการแข่งขัน เตรียมแผนงาน ประสานงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ

แบ่งปันข่าวสาร

  ภาพข่าวโครงการการแข่งขันกีฬา (สี) ภายในสถาบันรัชต์ภาคย์ครั้งที่ ๑๘

  IMG_5921_0344_4R_1

          ภาพข่าวโครงการการแข่งขันกีฬา (สี) ภายในสถาบันรัชต์ภาคย์ครั้งที่ ๑๘ โดยฝ่ายกีฬา วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

  ฝ่ายกีฬาโดยอาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกีฬา ร่วมกับชาวสถาบันรัชต์ภาคย์โดยการสนับสนุนจากอธิการบดี ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชตต์ภาคย์ พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารอาจารย์วราภรณ์  เจริญรัชต์ภาคย์ และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ประวิทย์  ทองศรีนุ่น  รวมถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สุวัฒน์  วัฒนวงศ์  สภาสถาบันรัชต์ภาคย์เห็นควรให้จัดการแข่งขันกีฬา (สี) ภายในสถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ ๑๘ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๑ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำปี สนามแข่งขันใช้ภายในสถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพฯ

  แบ่งปันข่าวสาร

   การแข่งขันกีฬาสี ภายในสถาบันรัชต์ภาคย์

   HOM

       สนามกีฬาภายในสถาบันรัชต์ภาคย์   

                               ฝ่ายกีฬา โดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ หัวหน้าฝ่ายกีฬา เรียนเชิญชาวสถาบันรัชต์ภาคย์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(สี)ภายในสถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ ๑๘ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยการสนับสนุนงบประมาณและการ

   แบ่งปันข่าวสาร