ภาพข่าว ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ คัดเลือกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

IMG_9308

         ภาพข่าว ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ คัดเลือกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สถาบันรัชต์ภาคย์

โดยสำนักบริหารกิจการนักศึกษา

 

สภาสถาบันรัชต์ภาคย์ให้ความเห็นชอบระเบียบสถาบันรัชต์ภาคย์ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้แทนระเบียบวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ พ.ศ. ๒๕๔๙โดยอธิการบดี ดร.ราชวิกรม  อาทิตย  เจริญรัชต์ภาคย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารอาจารย์วราภรณ์  เจริญรัชต์ภาคย์ ให้การสนับสนุนส่งเสริม           กิจการนักศึกษา

แบ่งปันข่าวสาร

  กิจกรรมโครงการจิตอาสาปันรักปันน้ำใจทาสีอาคารเรียนให้น้อง

  SAM_3232

  สถาบันรัชต์ภาคย์ได้จัด กิจกรรมโครงการจิตอาสาปันรักปันน้ำใจทาสีอาคารเรียนให้น้อง

  ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2558 ณ.โรงเรียนวัดเขาหนีบ จังหวัดลพบุรี

  แบ่งปันข่าวสาร

   ภาพข่าว ๓ ถึง ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ฝ่ายกีฬาจัดโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์สังคมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ ๓ “กีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ” ปีการศึกษา ๒๕๕๗

   IMG_8067

       ภาพข่าว ๓ ถึง ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ฝ่ายกีฬาจัดโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์สังคมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ ๓ “กีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ” ปีการศึกษา ๒๕๕๗

   ฝ่ายกีฬา โดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ หัวหน้าฝ่ายกีฬา จัดดำเนินโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์สังคมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ ๓ “กีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทำการแข่งขันวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ช่วงเวลา ๑๗.๒๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. ใช้สนามเปตองภายในสถาบันรัชต์ภาคย์ เลขที่ ๖๘ ซอยนวศรี ถนนรามคำแหง ๒๑ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง ๑๐๓๑๐

   แบ่งปันข่าวสาร