ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน(กลุ่ม๓)

001

สถาบันรัชต์ภาคย์โดยอธิการบดีดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ มอบหมายให้สำนักบริหารกิจการนักศึกษาโดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักศึกษาเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน(กลุ่ม๓)

แบ่งปันข่าวสาร

  สถาบันรัชต์ภาคย์ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๓ กันเกราเกมส์

  008

  ๙ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันรัชต์ภาคย์ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๓ กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  สถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๓  “กันเกราเกมส์” รอบมหกรรม วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ ๘๕ ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงเวลา ๑๖.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. โดยการสนับสนุนส่งเสริมของอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม  อาทิตย  เจริญรัชตต์ภาคย์

  แบ่งปันข่าวสาร

   สถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๓ รอบมหกรรม “กันเกราเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   001

   ฝ่ายกีฬา สถาบันรัชต์ภาคย์ วันที่ ๘ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๓ รอบมหกรรม “กันเกราเกมส์”  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๘๕ ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนส่งเสริมของอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์

   แบ่งปันข่าวสาร