ภาพข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจัดโดย สกอ.

1464082300096

ภาพข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจัดโดย สกอ.

           สถาบันรัชต์ภาคย์โดยอธิการบดี ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ประวิทย์ ทองศรีนุ่น ให้การส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการ

แบ่งปันข่าวสาร

  ภายถ่ายประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนาและสร้างมาตรฐานกีฬาอุดมศึกษาไทย วันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

  51830

  ฝ่ายกีฬา สังกัดสำนักบริหารกิจการนักศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยการส่งเสริมสนับสนุนจากอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ คือ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ ให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนาและสร้างมาตรฐานกีฬาอุดมศึกษาไทย วันที่ ๑๗ –๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

  แบ่งปันข่าวสาร

   ภาพถ่ายเข้าร่วมประชุมวิชาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

   1463813849647

   สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดประชุมวิชาการสะเต็มศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารใหม่ ชั้น ๑๒ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

   แบ่งปันข่าวสาร