ภาพข่าว ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประชุมครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๘ เตรียมงานโครงการสถาบันรัชตต์ภาคย์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด สกอ สนับสนุนผ่านเครือข่าย

IMG_5094

       ภาพข่าว ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประชุมครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๘ เตรียมงานโครงการสถาบันรัชตต์ภาคย์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด สกอ สนับสนุนผ่านเครือข่าย

สำนักบริหารกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ จัดทำโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดโดยอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นประธานเปิดโครงการเวลา ๑๓.๓๓ น. – ๑๓.๔๐ น. เชิญวิทยากรสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด

แบ่งปันข่าวสาร

  ภาพข่าวขอเชิญชาวสถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ปี ๒๕๕๘

  IMG_4943

        ภาพข่าวขอเชิญชาวสถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ปี ๒๕๕๘

  สำนักบริหารกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ จัดโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด วันศุกร์ที่ ๑๖

  แบ่งปันข่าวสาร

   ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ เข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาโดยการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา

   IMG_4417

   สำนักบริหารกิจการนักศึกษา โดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ หน้าที่ รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักศึกษา วันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ เข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาโดยการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา จัดโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

   แบ่งปันข่าวสาร