Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขอให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ

02-08-2015

ประกาศ

ขอให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. ทุกระดับชั้นปีการศึกษา เข้าร่วมปฐมนิเทศและรับการสัมภาษณ์ผู้กู้ยืม กองทุน
กยศ.และกองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (สัมภาษณ์ผู้กู้ยืมวันเดียวเท่านั้น)

ฝ่ายกองทุน

1  สิงหาคม 2558

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558

5565

ขอเชิญชาวสถาบันรัชต์ ภาคย์ เข้าร่วม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558

โครงการจัด อบรมทำแผนงาน โครงการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

99999

 

 

โครงการจัด อบรมทำแผนงาน โครงการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

วันจันทร์ที่3 สิงหาคม 2558       เวลา   08.00 น.  –    13.00 น.

ห้อง 227 A ชั้น 2  อาคาร สถาปัตยเวท 2