Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภายถ่ายประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนาและสร้างมาตรฐานกีฬาอุดมศึกษาไทย วันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

51830

ฝ่ายกีฬา สังกัดสำนักบริหารกิจการนักศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยการส่งเสริมสนับสนุนจากอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ คือ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ ให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนาและสร้างมาตรฐานกีฬาอุดมศึกษาไทย วันที่ ๑๗ –๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ภาพถ่ายเข้าร่วมประชุมวิชาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

1463813849647

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดประชุมวิชาการสะเต็มศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารใหม่ ชั้น ๑๒ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

ภาพข่าวโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์สังคมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ ๔ “กีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ”

3512

ฝ่ายกีฬา สังกัดสำนักบริหารกิจการนักศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ จัดโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์สังคมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ ๔ กีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ คือดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ ให้การสนับสนุนส่งเสริม