Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประชุมเตรียมงานโครงการสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

533179

คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ โดยมี ดร.จิรวัฒน์  วีรังกร เป็นประธานคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน จัดประชุมเตรียมงานโครงการสัมมนาวิชาการด้านพัฒนา

รัชต์ภาคย์ โชว์ผลงานประชุมวิชาการ 2016 ระดับนานาชาติ

13263898_1114191218643224_4563032108006869617_n

    รัชต์ภาคย์ โชว์ผลงานประชุมวิชาการ 2016 ระดับนานาชาติ

 

คณะอาจารย์จากสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.พิชัย  ทรัพย์เกิด, ดร.ชนินทร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์ สุขจิตต์ ณ นคร, ดร.ญานกร โท้ประยูร,

ภายถ่ายประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนาและสร้างมาตรฐานกีฬาอุดมศึกษาไทย วันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

51830

ฝ่ายกีฬา สังกัดสำนักบริหารกิจการนักศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยการส่งเสริมสนับสนุนจากอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ คือ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ ให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนาและสร้างมาตรฐานกีฬาอุดมศึกษาไทย วันที่ ๑๗ –๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙