Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกีฬาเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์สังคมชุมชนสัมพันธ์

aaaaaa

      ฝ่ายกีฬาเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์สังคมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ ๓ กีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ๓ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

          สถาบันรัชตต์ภาคย์โดยอธิการบดี ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารอาจารย์วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์ ให้งบประมาณและส่งเสริมสนับสนุนกีฬา ซึ่งฝ่ายกีฬาโดยอาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติ หัวหน้าฝ่ายกีฬาจัดทำโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์สังคมชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓ “กีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ” ระหว่างวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึง วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๒๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัลเป็นที่ระลึก ถ้วยกีฬามอบให้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลหรือตามแต่หน่วยงานเห็นเป็นการสมควร ทำการแข่งขันตามกำหนดการดังนี้

การแข่งขันกีฬาสี ภายในสถาบันรัชต์ภาคย์

HOM

    สนามกีฬาภายในสถาบันรัชต์ภาคย์   

                            ฝ่ายกีฬา โดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ หัวหน้าฝ่ายกีฬา เรียนเชิญชาวสถาบันรัชต์ภาคย์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(สี)ภายในสถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ ๑๘ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยการสนับสนุนงบประมาณและการ

9 มกราคม 2558 สถาบันรัชต์ภาคย์ จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2556

PIC0012-20150110-151924

สถาบันรัชต์ภาคย์ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี