Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ เข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาโดยการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา

IMG_4417

สำนักบริหารกิจการนักศึกษา โดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ หน้าที่ รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักศึกษา วันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ เข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาโดยการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา จัดโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ประชุมครั้งที่ ๒ เตรียมงานโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

IMG_4306

สำนักบริหารกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๔๐น. จัดการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ เตรียมงานโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของฝ่ายงาน แจ้งที่ประชุมเชิญวิทยากรจากสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านพิชิตใจจำนวน ๒ คน ในสังกัดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ อบรม เรื่องการจัดการชั้นเรียนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ณ NIDA

IMG_4168

    ภาพข่าว ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ อบรม เรื่องการจัดการชั้นเรียนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ณ NIDA

สำนักบริหารกิจการนักศึกษา โดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักศึกษา เข้าร่วมอบรม เรื่องการจัดการชั้น