Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมจัดการแข่งขันกีฬาหัวหมากสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๙ (๓/๒๕๕๘) ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

IMG_2046

        ภาพข่าวจันทร์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประชุมจัดการแข่งขันกีฬาหัวหมากสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๙ (๓/๒๕๕๘) ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

สถาบันรัชต์ภาคย์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ๕ ชนิดกีฬา ๑) ฟุตบอลชายรุ่นอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ๒) วอลเลย์บอลทีม ผสม ๓) ปาเป้า ๔) เปตอง ๕) กีฬามหาสนุก ประธานที่ประชุมนายนิติกร โรจนวิภาต ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เวลา ๑๓.๓๐ น.  ชนิดกีฬาปาเป้าฝ่ายจัดการแข่งขันคือสถาบันรัชต์ภาคย์ประกอบด้วย ๑ อาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติ ๒ นางสาวนิตยา อุ่นเรือน (จากอาคารรัชต์ภาคย์ เป็นศิษย์เก่า) ๓) นางสาวอนงค์  พึ่งคุณไตรรัตน์ (อดีตบุคลากรสถาบันรัชต์ภาคย์) ๔) นางอรุณี คำภูษา (อาคารรัชต์ภาคย์) ผู้ช่วยฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาปา

ภาพข่าว ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เข้าร่วมเครือข่าย สสอท พลังนิสิตนักศึกษาเอกชน เปลี่ยนแปลงประเทศไทย

002

สำนักบริหารกิจการนักศึกษา โดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย “พลังนิสิตนักศึกษาเอกชน เปลี่ยนแปลงประเทศไทย” วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๙.๐๐น. ณ ห้องสตูดิโอ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมประกวดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมในโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี วันที่ 17

012

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมประกวดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมในโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี  วันที่ 17-19  พฤศจิกายน 2558 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม อาคาร50 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ