หลักสูตรที่เปิดสอน

  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต)
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท)

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล

คณบดีคณะรัฐศาสต์และรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ดร.กฤศน์วัต สมหวัง

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ดร.หทัยกาญจน์ ทวีทอง

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ดร.บุญชิรา ภู่ชนะจิต

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ศุภภัทรวริศรา เกตุสุนทร

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ แสงเงิน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

อาจารย์ภูมิมินทร์ นามวงค์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

อาจารย์ฐิตาทกานติ์ อังศุชวาลกิจ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

อาจารย์ ฤทธิ์ศักดิ์ ทรัพย์รวงทอง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

อาจารย์ อัครกฤษ นุ่นจันทร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

อาจารย์กฤตภัทร บุญญรัตน์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ผศ.ดวงรัตน์ ธรรมสโรช

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ จิรเดช ทังสุบุตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ ดร.ณฐมน หมวกฉิม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ ดร.ศิริสุดา แสงทอง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ดร.มะกือตา หะยีแวสอเหาะ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายอิสลาม

ดร.อามาน เจ๊ะหะมะ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายอิสลาม

นายซูลกิฟลี สะอิ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายอิสลาม

นายมูฮำหมัดเฟาซัน ดอแฮ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายอิสลาม

นายซอมะ มีสา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายอิสลาม

ติดต่อเรา

Scroll to Top