Search

ปรัชญา และ อัตลักษณ์สถาบัน

ปรัชญา

“ ความรู้มีรากฐานมาจากจิตสำนึก ”

ปรัชญาการศึกษา

“ คุณธรรมคือรากฐานความสำเร็จที่แท้จริง ”

Dharma is the Foundation of True Success 

เอกลักษณ์สถาบัน

“ สถาบันพัฒนาจิตสำนึกให้เป็นพื้นฐานการพัฒนาองค์ความรู้ ”

อัตลักษณ์สถาบัน

“ มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม”

วิสัยทัศน์

“ปลูกฝังคุณธรรม รากฐานของความสำเร็จที่แท้จริง พัฒนาศักยภาพ จิต กาย พฤติกรรมและสันติสุข”

วัฒนธรรมองค์กร

“เทคนิคปรมัตถ์สมาธิ สร้างเสริมคุณธรรม ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ดำเนินชีวิตที่ดีงาม”

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับทุกหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีศักยภาพในการแข่งขัน
 2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตสำนึกที่ดีมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ มีสมรรถนะในการทำวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ บนพื้นฐานของคุณธรรมและความถูกต้อง
 3. จัดให้มีการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
 4. ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันมีความรู้มีความตระหนักถึงคุณค่า สามารถจรรโลงความดีงามในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของคุณธรรมและความถูกต้อง
 5. ให้การศึกษาและความรู้แบบองค์รวม (Holistic Approach to Education) รวมทั้งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรอย่างเต็มที่

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพที่มีรากฐานจากจิตสำนึกที่ดีงาม มีสมรรถนะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
 2. เพื่อพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรที่มีจิตสำนึกในการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี และการจัดการที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ
 3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
 4. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้สู่ชุมชนและสังคมอย่างทั่วถึง
 5. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และมีคุณค่า
 6. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางจิตและสมรรถนะทางการและนำไปใช้ให้เกิดสันติสุขแก่นักศึกษาและสังคมโดยรวม

สมรรถนะหลัก

 1. บุคลากรได้รับการฝึกเทคนิคปรมัตถ์สมาธิอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 4 ด้าน

 2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเฉพาะในที่มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

ค่านิยมหลักขององค์กร (RAJAPARK)

R : Respect มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือซึ่งกันและกัน
A : Accountability มีความโปร่งใส รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้
J : Judiciousness คิดอย่างทบทวน รอบคอบ
A : Achievement motive มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มุ่งสำเร็จ
P : Participation ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
A : Awareness มีความตระหนัก ตื่นตัว
R : Re-Innovation ใช้นวัตกรรมอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด
K : Knowledge management แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

บัณฑิตที่พึงประสงค์ (SMART)

S : Self actualization มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต
M : Morality มีคุณธรรม จริยธรรม
A : Amicability มีความเป็นกัลยาณมิตร
R : Responsibility มีความรับผิดชอบ
T : Talent มีสติปัญญา ความสามารถ
Scroll to Top