Search

ปรัชญา และ อัตลักษณ์สถาบัน

ปรัชญาการศึกษา

“ คุณธรรมคือพื้นฐานความสำเร็จที่ถาวร ”

Dharma is the Foundation of True Success.. 

ปรัชญา

“ ความรู้มีรากฐานมาจากจิตสำนึก ”

เอกลักษณ์สถาบัน

“ สถาบันพัฒนาจิตสำนึกให้เป็นพื้นฐานการพัฒนาองค์ความรู้ ”

อัตลักษณ์สถาบัน

“ มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม”

วิสัยทัศน์

“ สถาบันรัชต์ภาคย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุงผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารจัดการที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรมอย่างมีจิตสำนึก”

พันธกิจ

สถาบันรัชต์ภาคย์ยึดมั่นในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพที่มีรากฐานจากจิตสำนึกที่ดีงาม มีสมรรถนะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
  2. เพื่อพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรที่มีจิตสำนึกในการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี และการจัดการที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ
  3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
  4. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้สู่ชุมชนและสังคมอย่างทั่วถึง
  5. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และมีคุณค่า
  6. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางจิตและสมรรถนะทางการและนำไปใช้ให้เกิดสันติสุขแก่นักศึกษาและสังคมโดยรวม

ค่านิยมหลักขององค์กร (RAJAPARK)

R : Respect มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือซึ่งกันและกัน
A : Accountability มีความโปร่งใส รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้
J : Judiciousness คิดอย่างทบทวน รอบคอบ
A : Achievement motive มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มุ่งสำเร็จ
P : Participation ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
A : Awareness มีความตระหนัก ตื่นตัว
R : Re-Innovation ใช้นวัตกรรมอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด
K : Knowledge management แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

บัณฑิตที่พึงประสงค์ (SMART)

S : Self actualization มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต
M : Morality มีคุณธรรม จริยธรรม
A : Amicability มีความเป็นกัลยาณมิตร
R : Responsibility มีความรับผิดชอบ
T : Talent มีสติปัญญา ความสามารถ
Scroll to Top