Search

ข่าวสถาบัน

ประกันคุณภาพการศึกษา
Admin Rajapark

โครงการอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Ver 4.0

“ทางสถาบันรัรชต์ภาคย์ ได้ดำเนินโครงการอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Ver 4.0 โดยมีวิทยากร คือ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567”

ประกันคุณภาพการศึกษา
Admin Rajapark

โครงกาอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA

“โครงกาอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA” ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยมี รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เป็นวิทยากร

ประกันคุณภาพการศึกษา
Admin Rajapark

โครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (Ver 4.0)

“โครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (Ver 4.0)” เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
Admin Rajapark

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชภาคย์ เข้าร่วมงานงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒”ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏนครราชสีมา

เทศกาลสงกรานต์
Admin Rajapark

พิธีรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567  

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
Admin Rajapark

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงการนต์ 2567

วันที่ 5 เมษายน 2567 ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงการนต์เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารทรงไทย

มูลนิธิธรรมาภิวัตน์
Admin Rajapark

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิวัตน์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยประธานรัฐสภา

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิวัตน์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยประธานรัฐสภา วัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้และทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Scroll to Top