Search

งานห้องสมุด

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คอยปฏิบัติงานให้การสนับสนุนห้องสมุดในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุม ดูแลกิจการของห้องสมุด จัดหา ดูแล เก็บรักษาหนังสือ วัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องสมุด ทำทะเบียน จัดหมวดหมู่ และทำบัตรรายการหนังสือ แนะนำและให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในการใช้ห้องสมุด ตลอดจนช่วยบรรณารักษ์ รวบรวมสถิติ และจัดทำรายงานประจำปีของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรภายในหน่วยงาน

นางสาวฐิตาทกานติ์ ธนยศบุญญฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

Scroll to Top