Search

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

          งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการทำนุบำรุงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ทำการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลพื้นฐาน  และให้บริการข้อมูล    แสวงหารูปแบบ  และแนวทางในการประยุกต์  องค์ความรู้ทางวิชาการ  มาใช้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

          งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มุ่งสู่ความเป็นเลิศและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิภาคโดยแสวงหาองค์ความรู้  เพื่อประโยชน์และเสริมสร้างความเข็มแข็งของสังคมไทย  มีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม  ส่งเสริมให้มีความรักความสามัคคี  อันจะนำไปสู่การพัฒนาชาติไทยให้มีความเจริญมั่นคง  คงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม

บุคลากรภายในหน่วยงาน

นาย อดิศักดิ์ ภาคี

เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

แกลลอรี่งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

Scroll to Top