Search

งานวินัยและการปกครอง

  • จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของสถาบันรัชต์ภาย์ ที่เกี่ยวกับวินัยนักศึกษาและกฎหมายของบ้านเมือง
  • รวบรวม ให้คำแนะนำและชี้แจง ดูแลและส่งเสริมให้นักศึกษาให้เข้าใจ ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
  • ประสานกับด้านงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวินัยนักศึกษา
  • สืบหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษา สืบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษามีข้อกล่าวหาหรือพฤติกรรมว่าได้กระทำผิดวินัยนักศึกษาและรายงานความคืบหน้าแก่สถาบันฯทราบอย่างทันท่วงที
  • ตรวจสอบประวัติการศึกษาด้านโทษทางวินัยของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
  • ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองโดยติดต่อประสานงานกับบุคคลและด้านงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักศึกษาได้รับความถูกต้องเป็นธรรม
Scroll to Top