Search

งานนักศึกษาวิชาทหาร

 • ดูแลการฝึกศึกษาของนักศึกษาวิชาทหาร
  – รับสมัคร / รับรายงานตัว โดยใช้ระบบสารสนเทศของด้านบัญชาการรักษาดินแดน
  –  กำกับดูแลการเข้าฝึกศึกษา
  –  กำกับดูแลการเข้าฝึกภาคสนาม

 • ประสานงานกับด้านงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมด้านราชการทหาร
  – การขอผ่อนผันการตรวจเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการโดยปรับเปลี่ยนขั้นตอนการยื่นคำร้อง, การจัดทำบัญชีรายชื่อ จากวิธีการเดิมเป็นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและลดเวลาการทำงาน
  – การขอผ่อนผันการเรียกระดมพล ต่างๆ
  – การขอผ่อนผันเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศของนักศึกษาที่ครบเกณฑ์ต้องเกณฑ์ทหาร
  – เอกสารด้านราชการทหาร
Scroll to Top