Search

งานอาคารสถานที่

จัดทำภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน  ดูแลความสะอาด  ความปลอดภัยให้แก่บุคลากรและนักศึกษา  มีโรงอาหารสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะและได้รับการตรวจรับจากกรมสุขภาพอนามัยจากสำนักงานเขตวังทองหลางเป็นประจำทุกปี

บุคลากรภายในหน่วยงาน

อาจารย์ เกียรติศักดิ์ บัวชุม

หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่

นายณปภัช ศุภกิจฐิติเดช

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร

นายสิทธิโชค เด่นยอดคีรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร

นายพิพัฒพงศ์ โสสีสุข

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร

นายชาญวิทย์ สาวงศ์ตุ้ย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร

Scroll to Top