Search

งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษ (กยศ.)  (Student Loan Fund) เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีฐานะนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษา ซึ่งมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

 • ลักษณะที่ 1  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ลักษณะที่ 2  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต กำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
 • ลักษณะที่ 3  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
 • ลักษณะที่ 4  นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท
  1. ติดต่อประสานงานระหว่างกองทุนกับสถาบันฯ
  2. จัดเตรียมเอกสารสำหรับนักศึกษาที่มีประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  3. มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานสัญญาเงินกู้ยืมที่นักศึกษาส่งมา
  4. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  5. จังส่งเอกสารสัญญาเงินกู้ยืมส่งไปยังธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

บุคลากรภายในหน่วยงาน

นายวรวัฒน์ นรธีร์นิธิ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุน

Scroll to Top