Search

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 2565

สถาบันรัชต์ภาคย์ได้ดำเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 2565 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ได้แก่
  1. ​รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร               ประธานกรรมการ
  2. รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว         กรรมการ
  3. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันทร์      กรรมการ
  4. อ.ดร.ฐิติมา พรหมทอง                กรรมการ
  5. อ.อัญชลี เกตุจันทร์                     กรรมการและเลขานุการ
Scroll to Top