Search

โครงการการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565 และ เกณฑ์ AUN-QA version 4

ด้วยทางสถาบันรัชต์ภาคย์ได้ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565 และ เกณฑ์ AUN-QA version 4 ในระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2566 โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ เป็นวิทยากร ซึ่งโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

Scroll to Top