Search

ภาพบรรยากาศงานพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2565

จัดที่สถาบันรัชต์ภาคย์ เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา

Scroll to Top