Search

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชภาคย์ เข้าร่วมงานงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒”ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏนครราชสีมา โดยทางสถาบันรัชต์ภาคย์ได้นำการแสดง ระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์ ซึ่งเป็นการแสดงที่นำอัตลักษณ์ การฝึกสมาธิในวิชา TM มานำเสนอในรูปแบบของนาฏศิลป์ร่วมสมัย โดยสร้างสรรค์ผลงานและฝึกซ้อมโดยทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

 ในการเข้าร่วมงานครั้งยังมีสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศมากว่า ๑๐๐ สถาบัน และการแสดงมากกว่า๑๐๐ การแสดง ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสความตะกาลตาของศิลปะการแสดงที่เป็นมรดกภูมิปัญญาผ่านการศึกษา ค้นคว้า และชุดการแสดงที่ผ่านการรังสรรค์ขึ้นใหม่ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม ทรงคุณค่าจากทุกภูมิภาคของไทย  เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา ธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้อยู่คู่สังคมไทย

Scroll to Top