Search

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 46

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 46 และร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จและถวายของที่ระลึก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรและทรงซอด้วงร่วมกับนิสิต นักศึกษา ทรงบรรเลงเพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรี เพลงโหมโรงไอยเรศ และเพลงกรมหลวง และพระราชทานพระราชดำรัสแก่นักดนตรีไทยและผู้ร่วมงาน
สำหรับงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46 “ศรีวิชยคีตา ปัญญาสมวรรษราชภัฏสุราษฎร์ธานี” จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2566 เพื่อส่งเสริมให้ นิสิต นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะการบรรเลงดนตรีไทย วัฒนธรรมประจำชาติ ตลอดการเปิดโลกทัศน์ เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

Scroll to Top