Search

โครงกาอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA

“โครงกาอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA” ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยมี รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เป็นวิทยากร

Scroll to Top