Search

โครงการอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Ver 4.0

“ทางสถาบันรัชต์ภาคย์ ได้ดำเนินโครงการอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Ver 4.0 โดยมีวิทยากร คือ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567”  

Scroll to Top