Search

ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ”นักศึกษาดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยสถาบันรัชต์ภาคย์ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันรัชต์ภาคย์ โดยเฉพาะคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ออกไปรับใช้สังคมในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันรัชต์ภาคย์ จะต้องสร้างแรงจูงใจ ให้นักศึกษาศรัทธาในความดี มีหลักคิด และแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความดี และคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม และซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย รวมไปถึงสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม อันจะเป็นการสร้างชื่อเสียง ให้แก่สถาบันรัชต์ภาคย์อีกประการหนึ่งด้วย อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษารุ่นต่อไป และ จะสร้างความประทับใจให้แก่นักศึกษาสานึกรักสถาบันรัชต์ภาคย์ และกลับมาสร้างคุณประโยชน์ตอบแทนสถาบันรัชต์ภาคย์ ในฐานะ “ศิษย์เก่า” ต่อไป จึงขอประกาศรายนามผู้ได้รับ ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ “นักศึกษาดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 38 คน ดังรายนามต่อไปนี้

Scroll to Top