Search

คณะอาจารย์ไทย-จีน สถาบันรัชต์ภาคย์ ศึกษาดูงานทางการศึกษา ทางการแพทย์แผนจีน การพยาบาล และสมุนไพรจีนที่ Guangdong New Chinese Medicine School ณ เมืองกวางตุ้ง ประเทศจีน

ผศ.ดร.ธณภณ ศรัญบูรณะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ และ ประธานมูลนิธิธรรมาภิวัฒน์ ได้นำคณะอาจารย์ไทย-จีน เดินทางไปยัง Guangdong New Chinese Medicine School เพื่อศึกษาดูงานทางการศึกษา ทางการแพทย์แผนจีน การพยาบาล และสมุนไพรจีน ณ เมืองกวางตุ้ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหารของ Guangdong New Chinese Medicine School ได้ให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมสถานสถานศึกษา ห้องปฏิบัติการรักษาพยาบาลจริง เยี่ยมชมการเก็บสมุนไพรและกรรมวิธีการนำไปใช้ การแปรรูปสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาในการรักษา และทั้งสองคณะได้ร่วมประชุมปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน อันเป็นประโยชน์ทางการศึกษาของทั้งสองสถาบันต่อไป

Scroll to Top