Search

งานทรัพยากรมนุษย์

  • สรรหา = สรรหาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนเข้ามาร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร
  • คัดเลือก = คัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพตามตำแหน่งที่สถาบันต้องการ
  • พัฒนา =  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาทักษะ อบรมทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน  ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผลักดันให้คณาจารย์ก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  สร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
  • รักษาไว้  = ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสวัสดิการที่ดี มีความสุขในการทำงาน  ร่วมทุกข์ร่วมสุขรักใคร่กลมเกลียว เป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน
  • ใช้ประโยชน์ = ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้สถาบันเข้มแข็งและมีคุณภาพที่ดี ผลิตบัณฑิตที่ดีออกมาสู่สังคมและประเทศชาติ

บุคลากรภายในหน่วยงาน

อ.ดร.ณฐมน หมวกฉิม

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

Scroll to Top