Search

งานวิจัยและพัฒนา

ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทำงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บุคลากรภายในหน่วยงาน

อ.ดร.พรพนา ศรีสถานนท์

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

Scroll to Top