Search

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Yunfu Shuangzhou Vocational School ณ เมืองชวางโจว ประเทศจีน

สถาบันรัชต์ภาคย์ นำโดย ผศ.ดร. ธณภณ ศรัญบูรณะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ประธานมูลนิธิธรรมาภิวัฒน์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Yunfu Shuangzhou Vocational School ณ เมืองชวางโจว ประเทศจีน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษา การฝึกงาน (Internships) และการให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของทั้งสองสถาบันการศึกษา รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ไทย-จีน และนักเรียนของ Yunfu Shuangzhou Vocational School ร่วมเป็นสักขีพยานในที่ประชุม

          ในการนี้ ทางคณะผู้บริหารของ Yunfu Shuangzhou Vocational School ได้นำคณะอาจารย์จากทางสถาบันรัชต์ภาคย์ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน หอพักของนักเรียนที่มีระบบความปลอดภัย ห้องฝึกปฏิบัติจริงทางการพยาบาลจำนวนมาก เพื่อให้นักเรียนได้ใช้และฝึกปฏิบัติก่อนการไปทำงานในสถานประกอบการจริง

Scroll to Top