Search

สํานักอธิการบดี

งานบัญชีและการเงิน

จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ตามรอบปีอย่างต่อเนื่อง มีระบบการเงินที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้

งานทรัพยากรมนุษย์

สรรหา = สรรหาบุคลากรสายสอนและสายเข้ามาร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร
คัดเลือก = คัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพตามตำแหน่งที่สถาบันต้องการ
พัฒนา =  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาทักษะ อบรมทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน  ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผลักดันให้คณาจารย์ก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  สร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
รักษาไว้  = ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสวัสดิการที่ดี มีความสุขในการทำงาน  ร่วมทุกข์ร่วมสุขรักใคร่กลมเกลียว เป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน
ใช้ประโยชน์ = ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้สถาบันเข้มแข็งและมีคุณภาพที่ดี ผลิตบัณฑิตที่ดีออกมาสู่สังคมและประเทศชาติ

งานอาคารสถานที่

จัดทำภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน  ดูแลความสะอาด  ความปลอดภัยให้แก่บุคลากรและนักศึกษา  มีโรงอาหารสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะและได้รับการตรวจรับจากกรมสุขภาพอนามัยจากสำนักงานเขตวังทองหลางเป็นประจำทุกปี

งานวางแผนและวิเทศสัมพันธ์

วางแผน แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์   แผนปฏิบัติงานประจำปี  ติดตาม  ประเมิน รายงานผลการดำเนินการ  ข้อเสนอแนะเผยแพร่

วิเทศสัมพันธ์  งานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ  และงานด้านบริการนักศึกษานานาชาติ  ให้บริการต่อวีซ่า  ให้คำแนะนำด้านสังคมวัฒนธรรม และบริการที่พักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร / ทัศนศึกษาในประเทศไทยแก่นักศึกษาต่างชาติ  รับรองแขกจากต่างประเทศ ประชุมความร่วมมือทางวิชาการและบันทึกความเข้าใจกับสถาบันต่างประเทศ  แสวงหาพันธมิตรและสร้างเครือข่ายในต่างประเทศ

งานวิจัยและพัฒนา

ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทำงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

งานประกันคุณภาพ

งานประจำของบุคลากรเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาแสดงถึงการศึกษาที่มีคุณภาพดี

งานตรวจสอบภายใน

มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อย่างโปรงใส่ เป็นอิสระ ลดความเสี่ยงในสถาบัน

Scroll to Top