Search
Previous slide
Next slide

หลักสูตรที่เปิดสอน

หน่วยงานภายในสถาบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทัวร์ดูงาน ความร่วมมือทางการศึกษา Fuzhou Technology and Business University เมืองฝูโจว ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ธณภณ ศรัญบูรณะ รองอธิการบดี สถาบันรัชต์ภาคย์ และ ประธานมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ นำคณะอาจารย์ไทยและจีน เดินทางดูงาน และร่วมทำความร่วมมือทางการศึกษา

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Guangdong Zhaoqing Aviation Vocational College และเยี่ยมชมโรงเรียนสอนการบิน ณ เมืองกวางตุ้ง ประเทศจีน

สถาบันรัชต์ภาคย์ นำโดย ผศ.ดร. ธณภณ ศรัญบูรณะ และคณะอาจารย์ไทย-จีน ได้รับเชิญจาก Guangdong Zhaoqing Aviation Vocational College ณ เมืองกวางตุ้ง ประเทศจีน

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Yunfu Shuangzhou Vocational School ณ เมืองชวางโจว ประเทศจีน

สถาบันรัชต์ภาคย์ นำโดย ผศ.ดร. ธณภณ ศรัญบูรณะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ประธานมูลนิธิธรรมาภิวัฒน์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

คณะอาจารย์ไทย-จีน สถาบันรัชต์ภาคย์ ศึกษาดูงานทางการศึกษา ทางการแพทย์แผนจีน การพยาบาล และสมุนไพรจีนที่ Guangdong New Chinese Medicine School ณ เมืองกวางตุ้ง ประเทศจีน

ผศ.ดร.ธณภณ ศรัญบูรณะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ และ ประธานมูลนิธิธรรมาภิวัฒน์ ได้นำคณะอาจารย์ไทย-จีน เดินทางไปยัง Guangdong New Chinese Medicine School เพื่อศึกษาดูงานทางการศึกษา ทางการแพทย์แผนจีน

แกลเลอรี่รูปภาพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย

Scroll to Top