Search

หลักสูตรที่เปิดสอน

หน่วยงานภายในสถาบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Ver 4.0

“ทางสถาบันรัรชต์ภาคย์ ได้ดำเนินโครงการอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Ver 4.0 โดยมีวิทยากร คือ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567”

ประกันคุณภาพการศึกษา

โครงกาอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA

“โครงกาอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA” ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยมี รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เป็นวิทยากร

ประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (Ver 4.0)

“โครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (Ver 4.0)” เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

แกลเลอรี่รูปภาพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย

Scroll to Top