Search

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต)
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรการจัดการ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ป.โท)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ (ป.โท)

ข่าวประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่รูปภาพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย

Scroll to Top