Search

งานวิชาการ

ปรัชญา

“วิชาการก้าวหน้า  บริการประทับใจ  ฝักใฝ่การพัฒนา มุ่งมั่นสู่ประกันคุณภาพ”

โครงสร้างฝ่ายวิชาการ

chart

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ ได้ระดับมาตรฐานการศึกษาที่ก้าวหน้าและทันสมัย
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
 3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการของสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
 4. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อบริหารงานด้านวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 5. ส่งเสริมสนับสนุน ให้คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการ เพื่อผลักดันเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการสรรหาเอกสารตำราเพื่อการค้นคว้าด้วยระบบสารสนเทศอันทันสมัย บริการแก่คณาจารย์และนักศึกษา
 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสถาบัน สภาวิชาการ และสภาสถาบัน

จรรยาบรรณเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

        ฝ่ายวิชาการ เป็นแหล่งประสานงานด้านวิชาการ มีพันธกิจในการพัฒนาและสนับสนุนงานวิชาการและบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้พันธกิจที่กำหนดไว้ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและพัฒนางานวิชาการที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ

        การดำเนินงานของฝ่ายวิชาการจะบรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้ จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ ที่พร้อมด้วยความรับผิดชอบ และความอุตสาหะในการทำงาน เพื่อมุ่งมั่นสนับสนุนงานด้านวิชาการให้มีความเข้มแข็ง และเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้กำหนดจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการไว้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. พึงวางตัวเป็นกลาง มีความยุติธรรมในการให้บริการแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ
 2. พึงเคารพสิทธิส่วนบุคคล และรักษาข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3. พึงมีวาจาที่สุภาพ และอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มาติดต่อทุกคน
 4. พึงมีจิตบริการ และเต็มใจในการให้บริการ
 5. พึงศึกษาข้อมูลและถ่ายทอดข้อมูลอย่างรู้จริง และมีความถูกต้อง
 6. พึงมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลในเอกสาร
 7. พึงพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ ความรอบรู้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 8. พึงมีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรและอดทน
 9. พึงประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และประเพณีอันดีงามขององค์กร
Scroll to Top