Search

ข่าวสถาบัน

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ทั้งนี้ ให้บัณฑิตและมหาบัณฑิต มาวัดตัวตัดชุดครุย ในวันเ …

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

โครงการการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565 และ เกณฑ์ AUN-QA version 4

ด้วยทางสถาบันรัชต์ภาคย์ได้ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนาหล …

โครงการการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565 และ เกณฑ์ AUN-QA version 4 Read More »

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 2565

สถาบันรัชต์ภาคย์ได้ดำเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภาย …

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 2565 Read More »

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 46

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุ …

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 46 Read More »

Scroll to Top