Search

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงกาอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA

“โครงกาอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA” ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยมี รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เป็นวิทยากร

โครงกาอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA Read More »

โครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (Ver 4.0)

“โครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (Ver 4.0)” เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

โครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (Ver 4.0) Read More »

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ทั้งนี้ ให้บัณฑิตและมหาบัณฑิต มาวัดตัวตัดชุดครุย ในวันเ

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

รับแต่งหน้าทำผม พิธีประสาทปริญญาบัตรสถาบันรัชต์ภาคย์ ปี 2566

รับแต่งหน้าทำผม พิธีประสาทปริญญาบัตรสถาบันรัชต์ภาคย์ ปี

รับแต่งหน้าทำผม พิธีประสาทปริญญาบัตรสถาบันรัชต์ภาคย์ ปี 2566 Read More »

Scroll to Top